Ing. Petr Šmakal Technický dozor staveb

Služby


  • stanovení základních cílů při přípravě investice na základě požadavků investora nebo podkladových materiálů (studie proveditelnosti, investiční záměr apod.) například pro účely zajištění dotací nebo financování staveb
  • stavebně technický průzkum
  • zajištění projektů (odborná pomoc při výběru projektanta, konzultační činnost při zpracování projektu, zastupování investora)
  • projednání investice s orgány státní správy, dotčenými organizacemi a ostatními účastníky řízení za účelem zajištění povolení pro výstavbu
  • odborný výběr stavební firmy
  • konzultační činnost při přípravě dodavatelských smluv
  • technický (stavební) dozor investora stavby (předání staveniště zhotoviteli, dohled a dozor nad prováděním dodávek, kontrola dodržování projektu a podmínek stavebního povolení, kontrola souladu fakturace se smlouvou o dílo a skutečným provedením, kontrola vedení stavebních a montážních deníků a provádění předepsaných zkoušek, kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, spolupráce s generálním projektantem při výkonu autorského dozoru, zajištění přejímacího řízení, kontrola odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení)
  • zajištění kolaudačního řízení a uvedení stavby do trvalého užívání
  • reklamace v průběhu záruční lhůty
  • pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace stavby
Loading